Borderlands Mission Area
Ardal Genhadaeth Y Gororau

God of new beginnings, you lead us into an unknown future and though we are sometimes afraid and confused you give us the strength we need. Give us also the courage to embrace what has always been our calling, as disciples, to love you and our neighbour wholeheartedly. Help us to see your Spirit at work in our world and to join in with what you are already doing. We ask this through Jesus our friend and our brother, Amen.

Duw’r dechreuadau newydd, rwyt yn ein harwain i ddyfodol aneglur ac er ein bod weithiau’n ofnus ac yn ddryslyd rwyt yn rhoi i ni’r cryfder sydd ei hangen arnom. Rho i ni hefyd ddewrder i gofleidio yr hyn sydd erioed wedi bod yn alwad i ni, fel disgyblion, i dy garu di a’n cymydog gyda chalonnau agored. Helpa ni i weld dy Ysbryd ar waith yn ein byd ac i ymuno yn yr hyn yr wyt eisoes yn ei gyflawni. Gofynnwn hyn trwy Iesu ein ffrind a’n brawd, Amen.

Follow us:                  

Website By Ruby-IT